ESG Betvisa

Việt Nam tìm cách thu hút đầu tư tập trung vào ESG để đạt được ‘tăng trưởng bao trùm’

Việt Nam đang tìm cách thu hút đầu tư tập trung vào ESG Betvisa (Môi trường, Xã hội và Quản trị) khi áp dụng các thực hành ESG để mở ra cơ hội cho ‘tăng trưởng toàn diện’. Phát biểu tại Hội nghị Nhà đầu tư ESG Betvisa Việt Nam 2023 vào tuần trước tại […]

Chuyển lên trên